ichimoku kinko hyo tutorial

Ichimoku Kinko Hyo Tutorial – Part 2

Tenkan Sen / Kijun Sen cross rule of Ichimoku Kinko Hyo | Tutorial Part 2 with examples.